constitute الفيتنامية ترجمة

constitute

النطق
v. lập thành, thiết lập, gây nên, ủy nhiệm, có hình vóc, cấu tạo
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة