measure اليونانية ترجمة

measure

النطق
ουσ. μέτρα, σταθμά, μέτρο
ρήμ. μετρώ, καταμετρώ

عبارات توضيحيه

He measured the length of the bed.
Αυτός μέτρησε το μήκος του κρεβατιού.
النطق النطق النطق Report Error!
Measure thrice, cut once.
Μέτρα τρεις φορές και κόψε μια.
النطق النطق النطق Report Error!
This is aimed at ensuring that national measures do not have a discriminatory effect or interfere with the internal market.
Αυτό αποσκοπούσε στη διασφάλιση του ότι τα εθνικά μέτρα δεν έχουν μεροληπτική επίδραση ούτε και παρεμβαίνουν επί της εσωτερικής αγοράς.
النطق النطق النطق Report Error!
We have made good progress with the measures that we have taken.
Με τα μέτρα που λάβαμε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο.
النطق النطق النطق Report Error!
We have in place a European plan with coordinated measures both at EU and at Member State level.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σχέδιο με συντονισμένα μέτρα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.
النطق النطق النطق Report Error!
Therefore, we welcome the fact that all these collective measures are being taken.
Επομένως, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι λαμβάνονται όλα αυτά τα συλλογικά μέτρα.
النطق النطق النطق Report Error!
Finally, a word about protectionist measures.
Τέλος, μία λέξη για τα προστατευτικά μέτρα.
النطق النطق النطق Report Error!
I would like to thank the Commissioner for taking such active measures.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο που πήρε τόσο ενεργά μέτρα.
النطق النطق النطق Report Error!
In such a situation Europe could also threaten to enforce measures within a World Trade Organization framework.
Υπό τέτοιες συνθήκες η Ευρώπη μπορεί επίσης να απειλήσει ότι θα επιβάλει μέτρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου.
النطق النطق النطق Report Error!
In our resolution we have discussed short-term measures.
Στο ψήφισμά μας, συζητήσαμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα.
النطق النطق النطق Report Error!
However, we should also speak about medium-term measures, as the CARS 21 group of experts has done, and about harmonising car tax rates.
Ωστόσο, πρέπει να μιλήσουμε και για μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως το έπραξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων CARS 21, και για την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών αυτοκινήτων.
النطق النطق النطق Report Error!
We are in a time of crisis and we should start these measures now.
Βρίσκομαστε σε περίοδο κρίσης και πρέπει να ξεκινήσουμε αυτά τα μέτρα τώρα.
النطق النطق النطق Report Error!
We notice with unease measures being attempted by some Member States which may result in violation of the principles of competition.
Παρατηρούμε με ανησυχία τα μέτρα που επιχειρούνται από κάποια κράτη μέλη, τα οποία ενδέχεται να καταλήξουν σε παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού.
النطق النطق النطق Report Error!
That allows the Member States the possibility of adopting more far-reaching measures to protect the environment.
Αυτό παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να υιοθετούν περισσότερο μακροπρόθεσμα μέτρα για να προστατεύσουν το περιβάλλον.
النطق النطق النطق Report Error!
Fifthly, some new substances have been added to the list of substances that are nominated for restrictive measures.
Πέμπτον, έχουν προστεθεί ορισμένες νέες ουσίες στη λίστα ουσιών που έχουν προταθεί για μέτρα περιορισμού. "
النطق النطق النطق Report Error!
I completely reject assertions that we are doing little in the way of more profound measures.
Απορρίπτω πλήρως τους ισχυρισμούς ότι δεν κάνουμε αρκετά όσον αφορά τη λήψη μέτρων ουσίας.
النطق النطق النطق Report Error!
We agreed that all of the short-term measures must be temporary and that is how we view them.
Συμφωνήσαμε ότι όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και έτσι τα αντιλαμβανόμαστε.
النطق النطق النطق Report Error!
The combination of these steps and - what is worse - the initiative to make them permanent measures, amount to a road to hell.
Ο συνδυασμός των μέτρων αυτών και -το χειρότερο- της πρωτοβουλίας να καταστούν μόνιμα τα μέτρα αυτά ισοδυναμεί με πορεία προς την καταστροφή.
النطق النطق النطق Report Error!
This is firstly because a sum of money does not constitute an anti-crisis measure if it is not drawn down in 2009-2010.
Αυτό ισχύει καταρχάς, επειδή ένα χρηματικό ποσό δεν αποτελεί μέτρο κατά της κρίσης εάν δεν εκταμιευθεί το 2009-2010.
النطق النطق النطق Report Error!
The same is true of the package of existing and forthcoming measures on the financial system.
Το ίδιο ισχύει για τις δέσμες των υφιστάμενων και των επικείμενων μέτρων σχετικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. dimension: size, capacity, quantity, mass, volume, frequency, magnitude
2. action: proceeding, move, manoeuvre, procedure, step
3. standard: pattern, rule, test, example
4. gauge: scale, calibrate, rank, grade, rule, survey, standard
الأزمنة
Present participle: measuring
Present: measure (3.person: measures)
Past: measured
Future: will measure
Present conditional: would measure
Present Perfect: have measured (3.person: has measured)
Past Perfect: had measured
Future Perfect: will have measured
Past conditional: would have measured