SAT ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

SAT

النطق
[Sat. (Saturday) ] zn. zaterdag, zevende dag van de week
ww. zitten; zich neerzetten; neerzetten; vinden; als voorbeeld dienen (bij modeltekenen); passen (kleren)
zn. psychometrisch examen (in Amerika), standaard examen aan alle studenten die dat aanvragen afgelegd om te worden ingeschreven op universiteit van de V.S.

عبارات توضيحيه

When I was just a little girl, living on the family farm, I remember sitting at my father’s knee listening to his tales of battles fought and won.
Toen ik een kind was en op de boerderij van mijn familie woonde, herinner ik me, dat ik op de knieën van mijn vader zat en naar zijn verhalen over gevochten en gewonnen veldslagen luisterde.
النطق النطق النطق Report Error!
Sitting next to me, my father would say, "If I could Tibby, I would gather those diamonds and make you a headdress so dazzling that even Isis herself would be envious!”.
Mijn vader, die aan mijn zijde zat, zei altijd: "Als ik kon, Tibby, zou ik alle diamanten verzamelen en je zo'n mooie hoofdtooi maken dat zelfs de vleesgeworden Isis jaloers zou zijn!”
النطق النطق النطق Report Error!
Now, they even go and sit by the speakers, waiting for their human parents to turn the music on.
Nu gaan ze zelfs naast de speakers zitten, wachtend tot hun menselijke ouders de muziek aanzetten.
النطق النطق النطق Report Error!
We sat down to wait for our bus and I could talk to a girl from France.
Wij gingen zitten om op onze bus te wachten en ik kon met een meisje uit Frankrijk praten.
النطق النطق النطق Report Error!
After lunch we sat at a table close to the shore to have a cup of coffee.
Na de lunch gingen we aan een tafel zitten nabij de oever, om een kop koffie te drinken.
النطق النطق النطق Report Error!
While the two lovebirds were still sitting at the table, he invited me on to the restaurant's terrace with an excuse; as we were watching the sunset, he turned to me, smiled, then bent down and kissed me intensely.
Terwijl de twee tortelduifjes nog aan de tafel zaten, nodigde hij mij met een excuus uit op het terras van het restaurant en daar, toen wij de zonsondergang bewonderden, draaide hij zich naar mij toe, glimlachte en boog zich toen naar voren en zoende mij
النطق النطق النطق Report Error!
Anne and I sat down and decided to order a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne en ik gingen zitten en besloten een paar kruiken „Sangria“ te bestellen, een drank die ons werd aangeraden.
النطق النطق النطق Report Error!
My granddad used to sit me on his knee and tell me stories about England and the times he had visited the islands on the ferry.
Mijn grootvader zette me vroeger op zijn knie en vertelde me verhalen over Engeland en over de tijden waar hij de eilanden via ferry had bezocht.
النطق النطق النطق Report Error!
And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
En net zoals mijn grootvader me op de knie zou nemen en me eigenaardige dingen vertelde over wat een Engelsman wil doen voor kaas zal ik dit ook kunnen doen met mijn kleinkinderen.
النطق النطق النطق Report Error!
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
النطق النطق النطق Report Error!
A fat cat with a hat on, sat on a mat, dreaming to catch a rat or a bat.
Een dikke kat met een hoed op, zat op een mat, en droomde ervan een rat te vangen, of een vleermuis.
النطق النطق النطق Report Error!
A fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
Een dikke witte kat zat op een muur en bekeek hen met slaperige ogen.
النطق النطق النطق Report Error!
A watchman sat with his legs crossed.
Een bewaker zat met zijn benen gekruist.
النطق النطق النطق Report Error!
All the children were sitting in a circle.
Alle kinderen zaten in een kring
النطق النطق النطق Report Error!
An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, "Wait a minute, is this a joke or what?"
Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"
النطق النطق النطق Report Error!
Beethoven went over to the piano, sat down and began to play.
Beethoven ging naar de piano, zette zich, en begon te spelen.
النطق النطق النطق Report Error!
Come here, little girl, sit down!
Kom hier, meisje, ga zitten!
النطق النطق النطق Report Error!
Everybody wants to sit beside her.
Iedereen wil naast haar zitten.
النطق النطق النطق Report Error!
Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.
Heren, doe de bril omhoog! Dames zitten ook graag droog.
النطق النطق النطق Report Error!
He forced her to sit down.
Hij dwong haar te gaan zitten.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة