amendment ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

amendment

النطق
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

عبارات توضيحيه

Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.
De amendementen 4, 11 en 30 betekenen dat de zware metalen vóór recycling van het afval gescheiden moeten worden.
النطق النطق النطق Report Error!
Amendments Nos 17, 18, 27, 34, 36, 38, 44 and 45 relate to the manufacturer' s liability.
De amendementen 17, 18, 27, 34, 36, 38, 44 en 45 betreffen de producentenverantwoordelijkheid.
النطق النطق النطق Report Error!
The Commission does not consider that the amendments would improve the balance without, at the same time, creating tensions.
De Commissie vindt niet dat de amendementen het evenwicht vergroten, maar is van mening dat ze juist voor meer spanningen zorgen.
النطق النطق النطق Report Error!
Amendments Nos 39, 40, 46 and 47 concern quantified objectives.
De amendementen 39, 40, 46 en 47 betreffen gekwantificeerde doelstellingen.
النطق النطق النطق Report Error!
These amendments would also make the objectives awkward to deal with and difficult to supervise.
Deze amendementen zouden de haalbaarheid en de controle van de doelstellingen bemoeilijken.
النطق النطق النطق Report Error!
We do not consider that Amendments Nos 2 and 14 add anything to the directive.
We zijn niet van mening dat de amendementen 2 en 14 iets aan de richtlijn toevoegen.
النطق النطق النطق Report Error!
Amendment No 23 involves the Commission' s having to adopt quality standards for reusable components.
Amendement 23 betekent dat de Commissie kwaliteitsnormen moet invoeren voor herbruikbare componenten.
النطق النطق النطق Report Error!
There is a danger of Amendments Nos 31 and 41 reducing the chances of recycling plastic, tyres and glass.
In het bijzonder de amendementen 31 en 41 kunnen de mogelijkheden voor recycling van plastic, autobanden en glas ondermijnen.
النطق النطق النطق Report Error!
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
Verder hoort amendement 43 niet thuis in het toepassingsgebied van de richtlijn.
النطق النطق النطق Report Error!
There is an error which has still not been corrected and that is on Amendment No 4.
Eén fout is nog altijd niet gecorrigeerd, en die staat in amendement nummer 4.
النطق النطق النطق Report Error!
It should not be in the amendment.
Het hoort niet thuis in dit amendement.
النطق النطق النطق Report Error!
Madam President, the Socialist Group proposes the following oral amendment.
Mevrouw de Voorzitter, de Fractie van de Europese Sociaal-democraten dient het volgende mondelinge amendement in.
النطق النطق النطق Report Error!
That is why I voted in favour of the amendments.
Ik heb daarom voor de amendementen gestemd.
النطق النطق النطق Report Error!
Before the vote at the plenary sitting, new amendments have been tabled such as have already been voted down by the Committee.
Voor de stemming in de plenaire vergadering zijn er nieuwe amendementen ingediend die in de commissie al waren afgekeurd.
النطق النطق النطق Report Error!
So let us vote for these amendments in order to preserve these gems of the automobile industry.
Deze amendementen moeten worden aangenomen zodat de juweeltjes van de auto-industrie behouden kunnen blijven.
النطق النطق النطق Report Error!
- My party opposed this measure and the proposed amendments.
Mijn partij is tegen deze maatregel en de voorgestelde amendementen.
النطق النطق النطق Report Error!
We have serious reservations about the Council' s proposed amendments.
Wij staan zeer terughoudend jegens de wijzigingsvoorstellen van de Raad.
النطق النطق النطق Report Error!
Our group is reviewing a few amendments that were rejected by the committee.
Onze fractie herziet enkele amendementen die bij de behandeling in de commissie zijn verworpen.
النطق النطق النطق Report Error!
Consequently, we cannot support Amendment No 2 of the Greens, as borne out in the committee meeting.
Amendement 2 van de groenen kan dan ook, evenals in de commissievergadering, niet op onze steun rekenen.
النطق النطق النطق Report Error!
Hence our amendment in order to prevent contradictions between general policy and actual projects.
Vandaar ook ons amendement om tegenstrijdigheden tussen algemeen beleid en concrete projecten te voorkomen.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision