amendment ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

amendment

النطق
n. poprawka, nowelizacja

عبارات توضيحيه

Amendment 1, proposed by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, weakens this position somewhat, and thus I cannot support it.
Poprawka nr 1, zgłoszona przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w pewnym sensie osłabia to stanowisko, a zatem nie mogę jej poprzeć.
النطق النطق النطق Report Error!
I would like to extend my congratulations to the draftsmen of opinions, the shadow rapporteurs and those who tabled amendments, who have made such a positive contribution to enriching the report.
Chciałbym pogratulować również sprawozdawcom komisji opiniodawczych, sprawozdawcom pomocniczym i tym, którzy przedłożyli poprawki, w tak korzystny sposób przyczyniając się do wzbogacenia sprawozdania.
النطق النطق النطق Report Error!
In view of the impermissible nature of our amendments, the only solution can be a new draft from the European Commission.
Wobec niedopuszczalnego charakteru naszych poprawek, jedynym rozwiązaniem może być nowy wniosek Komisji Europejskiej.
النطق النطق النطق Report Error!
Food distribution to the most deprived persons in the Community (amendment of the Single CMO Regulation) (debate)
Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (debata)
النطق النطق النطق Report Error!
(LT) The report on the amendment of the Council regulation on food distribution to the most deprived persons in the Community is being presented by the Committee on Agriculture and Rural Development.
(LT) Sprawozdanie w sprawie zmiany rozporządzenia Rady w sprawie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie przedstawiane jest przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
النطق النطق النطق Report Error!
I hope that Amendments 17, 18 and 19 will remove this flaw.
Mam nadzieję, że poprawki 17, 18 i 19 usuną tę wadę.
النطق النطق النطق Report Error!
I do not agree, however, with the co-financing percentages proposed in certain amendments, because they could lead some Member States to limit their participation in the programme.
Nie zgadzam się jednak z udziałami procentowymi proponowanymi w niektórych poprawkach, ponieważ mogłoby to doprowadzić niektóre państwa członkowskie do ograniczenia ich udziału w tym programie.
النطق النطق النطق Report Error!
Therefore I reject those amendments aimed at altering the legal basis.
Dlatego też nie popieram poprawek mających na celu zmianę podstawy prawnej.
النطق النطق النطق Report Error!
The oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
Poprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby ją poprzeć.
النطق النطق النطق Report Error!
I can confirm that, if an oral amendment is to be adopted, it must be expressed orally, which has not been the case, in spite of my request.
Mogę potwierdzić, że jeżeli ma zostać przyjęta poprawka ustna, musi ona zostać wyrażona ustnie, co nie miało miejsca w tym przypadku, pomimo mojej prośby.
النطق النطق النطق Report Error!
Food distribution to the most deprived persons in the Community (amendment of the Single CMO Regulation) (
Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (
النطق النطق النطق Report Error!
I should point out that we are going to vote first on the amendments.
Pragnę zwrócić uwagę, że będziemy najpierw głosowali nad poprawkami.
النطق النطق النطق Report Error!
Therefore, if I have understood correctly, we are going to vote on the amendments to the report on Turkmenistan, not to your report.
A zatem, jeżeli dobrze rozumiem, pod głosowanie poddane zostaną poprawki do sprawozdania na temat Turkmenistanu, nie do pańskiego sprawozdania.
النطق النطق النطق Report Error!
This amendment sought to remove an essential passage from the report: essential in that it advocates freedom of expression.
Prowadziła ona do usunięcia istotnego fragmentu ze sprawozdania: istotnego z tego względu, że dotyczył swobody wypowiedzi.
النطق النطق النطق Report Error!
I wholeheartedly agree with her arguments, and I also hope that they will influence her group tomorrow when it votes on our amendments to this report.
W pełni podzielam jej argumentację i żywię również nadzieję, że wpłynie ona na jej grupę podczas jutrzejszego głosowania nad naszymi poprawkami do sprawozdania.
النطق النطق النطق Report Error!
I must remind you of what I have actually proposed in my amendments.
Muszę przypomnieć, co faktycznie proponowałem w treści zgłoszonych poprawek.
النطق النطق النطق Report Error!
Thus you are not making amendments, you are rejecting the whole proposal.
A zatem nie wprowadzają państwo poprawek, tylko odrzucają cały wniosek.
النطق النطق النطق Report Error!
As far as the proposed amendments are concerned, I agree with many of the improvement suggestions contained in the draft report.
Jeśli chodzi o proponowane poprawki, zgadzam się z wieloma znajdującymi się w projekcie sprawozdania sugestiami lepszych rozwiązań.
النطق النطق النطق Report Error!
I also agree in essence with some of the comments on the concept of physical disability that are included in your amendment proposals.
Zasadniczo zgadzam się również z treścią niektórych uwag na temat koncepcji niepełnosprawności fizycznej, które znajdują się w proponowanych przez państwa poprawkach.
النطق النطق النطق Report Error!
The Buitenweg report rides roughshod over these limits in every respect. It overturns guarantees for national family and adoption legislation in Amendment 50.
Sprawozdanie Buitenweg przekreśla te ograniczenia we wszystkich wymiarach, rozmywa gwarancje dla krajowego prawa rodzinnego i adopcyjnego w poprawce 50.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة