fortunate ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

fortunate

النطق
a. szczęśliwy, fortunny, pomyślny

عبارات توضيحيه

So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Więc nie tylko mogli zrobić więcej miejsca w swoich domach, ale mogli też pomóc innym ludziom, którzy mieli mniej szczęścia niż oni.
النطق النطق النطق Report Error!
She was fortunate to pass the exam.
Miała szczęście, że zdała ten egzamin.
النطق النطق النطق Report Error!
We're fortunate.
Mamy szczęście.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is very fortunate.
Tom jest wielkim szczęściarzem.
النطق النطق النطق Report Error!
It is fortunate that the weather is so nice.
Jakie to szczęście, że pogoda jest tak piękna.
النطق النطق النطق Report Error!
It is fortunate that we are doing so, and I should also like to emphasise that it is not just the Commission that is endeavouring to realise European citizenship in day-to-day life.
Bardzo dobrze, że podejmujemy takie działania. Chciałbym w tym miejscu również podkreślić, że nie tylko Komisja podejmuje działania na rzecz urzeczywistniania europejskiego obywatelstwa w życiu codziennym.
النطق النطق النطق Report Error!
I would observe, once again, that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of co-decision on EU agricultural policy.
Raz jeszcze pragnę zauważyć jakie to szczęście, że Parlament Europejski nie posiada kompetencji do współdecydowania o polityce rolnej UE.
النطق النطق النطق Report Error!
I would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
Przypominam, że udzielanie azylu to moralna powinność bardziej krajów będących w lepszej sytuacji.
النطق النطق النطق Report Error!
My generation has been fortunate enough to be involved in the reconstruction of a united Europe.
Moje pokolenie miało dość szczęścia, aby uczestniczyć w odbudowie zjednoczonej Europy.
النطق النطق النطق Report Error!
We are fortunate that this superpower is friendly to us and is based on the same values and foundations upon which the European Union is built.
Mamy szczęście, że potęga ta jest z nami zaprzyjaźniona, oparta na tych samych wartościach i fundamentach, na których jest zbudowana Unia Europejska.
النطق النطق النطق Report Error!
It would have been fortunate if the motion had emphatically drawn attention to this imminent task as well.
Byłoby wskazane, żeby przedmiotowy wniosek zwrócił zdecydowanie uwagę także na to pilne zadanie.
النطق النطق النطق Report Error!
However, we are fortunate to have such a resource available to us.
Mamy jednak szczęście, że dysponujemy takimi zasobami.
النطق النطق النطق Report Error!
This is what we called 'fortunate Campania' - oh dear!
Oto co stało się ze "szczęśliwą Kampanią” - a niech to!
النطق النطق النطق Report Error!
I was very fortunate to have been invited this autumn to participate in the discussions between the Member States on how the EU human rights policy could be made more effective and more coherent.
Miałam to szczęście, że zaproszono mnie tej jesieni do uczestniczenia w dyskusjach pomiędzy państwami członkowskimi na temat tego, jak można poprawić skuteczność i spójność polityki UE w zakresie praw człowieka.
النطق النطق النطق Report Error!
I am fortunate that the adoption of Glyn's resolution in 2009 meant that Parliament already had a clear position on the EC-Pacific Interim Economic Partnership Agreement.
Ucieszyło mnie przyjęcie rezolucji posła Glyna w 2009 roku, ponieważ już wówczas zapewniło to nam jasne stanowisko w sprawie umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym UE-Pacyfik.
النطق النطق النطق Report Error!
We are very fortunate with the quality of medical research we have in various institutions throughout the European Union, and also with the quality of medical practitioners.
Mamy ogromne szczęście, że dysponujemy taką, a nie inną jakością badań medycznych prowadzonych przez różne instytucje z całej Unii Europejskiej, a także jakością wykształcenia lekarzy.
النطق النطق النطق Report Error!
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
Jednakże jej sąsiedzi, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, nie mają tego szczęścia.
النطق النطق النطق Report Error!
I am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Jestem skłonny dostrzec w tym szczęśliwy splot okoliczności.
النطق النطق النطق Report Error!
This was the year when, in the more fortunate half of Europe, the idea of the common market had already come into being and its realisation was close at hand.
To w tym właśnie roku w mającej więcej szczęścia połowie Europy rodziła się już idea wspólnego rynku, której realizacja była już bardzo blisko.
النطق النطق النطق Report Error!
At the same time, however, I would like to voice the opinion that it is not fortunate to contrast this type of tragedy and similar tragedies with the use of nuclear power.
Jednocześnie chciałabym jednak wyrazić opinię, że wykorzystanie tego rodzaju tragedii i podobnych tragedii przeciwko stosowaniu energii jądrowej jest niewłaściwe.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة