hypothesis ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

hypothesis

النطق
n. hipoteza, przypuszczenie

عبارات توضيحيه

There are numerous hypotheses that may explain this phenomenon.
Jest wiele hipotez mogących wyjaśnić to zjawisko.
النطق النطق النطق Report Error!
The facts are incompatible with your hypothesis.
Fakty nie zgadzają się z twoją hipotezą.
النطق النطق النطق Report Error!
These facts support my hypothesis.
Te fakty potwierdzają moją hipotezę.
النطق النطق النطق Report Error!
The result confirmed my hypothesis.
Wynik potwierdził moje przypuszczenia.
النطق النطق النطق Report Error!
The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.
Ta cała sprawa to fikcja, zmyślona hipoteza, śmieszny nonsens, że antropogeniczne emisje CO2 powodują globalne ocieplenie.
النطق النطق النطق Report Error!
For that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
Z tego względu musimy dokonać rozróżnienia między faktami i pewnością empiryczną z jednej strony, a hipotezami z drugiej.
النطق النطق النطق Report Error!
Now let us consider the hypotheses.
Teraz weźmy pod uwagę hipotezy.
النطق النطق النطق Report Error!
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
Jedna hipoteza głosi, że temperatura będzie nadal wzrastać.
النطق النطق النطق Report Error!
If our conclusions on the hypothesis of climate change are to be based on evidence, then that evidence must be irreproachable.
Jeżeli nasze konkluzje w sprawie hipotezy zmian klimatycznych mają opierać się na dowodach, to materiał dowodowy musi być niepodważalny.
النطق النطق النطق Report Error!
The emails also reveal that scientists sceptical of the hypothesis have been squeezed out of peer review processes to avoid flaws in research being revealed to public scrutiny.
Korespondencja pokazuje również, że naukowców sceptycznych wobec hipotezy wykluczono z procesu przeglądu, aby uniknąć ujawnienia opinii publicznej wad w badaniach.
النطق النطق النطق Report Error!
Can a hypothesis that depends on manipulation of data be a proper basis for justifying enormous expenditure and the closing-down of factories such as the Corus plant in Middlesbrough?
Czy hipoteza opierająca się na zafałszowanych danych może być odpowiednią podstawą dla uzasadnienia ogromnych wydatków i zamykania fabryk, na przykład fabryki Corusa w Middlesbrough?
النطق النطق النطق Report Error!
This is already a fact of life and I fear that the hypothesis I am about to develop will soon become another fact of life.
To już fakt, a obawiam się, że hipoteza, którą tu za chwilę omówię, stanie się niedługo kolejnym faktem.
النطق النطق النطق Report Error!
I would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Chciałbym zacytować tutaj Thomasa Countrymana, zastępcę asystenta sekretarza w Departamencie Stanu USA, który publicznie odrzucił hipotezę, że wydarzenia z 21 stycznia były zamachem stanu.
النطق النطق النطق Report Error!
You see, as a chemistry teacher - and I bet there are few of those in this Assembly - I know what it takes to go from hypothesis to theory to chemical law.
Jako nauczyciel biologii - a jestem przekonany, że jest ich wśród nas tu zgromadzonych kilku - wiem, jaka jest droga od hipotez do teorii i do praw chemii.
النطق النطق النطق Report Error!
In my opinion, the hypothesis that none of the fixed-term and part-time jobs is a high-quality job does not hold water.
Moim zdaniem hipoteza, że żadna z prac na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasowym nie jest pracą o wysokiej jakości, nie przejdzie próby czasu.
النطق النطق النطق Report Error!
For this reason the updating of labour and employment standards and the effort to control this black market cannot remain at the level of empty hypothesis but must be embraced by the Member States.
W związku z tym poprawa norm pracy i zatrudnienia oraz działania na rzecz kontroli tego czarnego rynku nie mogą pozostać jedynie w sferze pustych hipotez, lecz muszą być rzeczywiście realizowane przez państwa członkowskie.
النطق النطق النطق Report Error!
Naturally, they initially resulted in problems occurring when it turned out that the working hypothesis had been wrong.
Oczywiście początkowo doprowadziły one do problemów, kiedy okazało się, że hipoteza robocza była błędna.
النطق النطق النطق Report Error!
Hypotheses blaming man for this change are also, to say the least, disputable.
Hipotezy, obarczające człowieka winą za te zmiany, są również, mówiąc oględnie, wątpliwe.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة