measure ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

measure

النطق
n. miara, miarka, miernik, centymetr, menzurka, stopień, rytm, krok, podzielnik, granice, umiar, umiarkowanie
v. mierzyć, zmierzyć, odmierzyć, pomierzyć, przemierzać, rozmierzać, wymierzać, odmierzać, wymierzyć

عبارات توضيحيه

Measure seven times, cut once.
Mierz siedem razy, tnij tylko raz.
النطق النطق النطق Report Error!
Drastic times call for drastic measures.
Trudne czasy wymagają zdecydowanych działań.
النطق النطق النطق Report Error!
Have you measured it?
Zmierzyłeś to?
النطق النطق النطق Report Error!
Implementing measures (level 2) of the Transparency Directive (vote)
Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Przejrzystość" (głosowanie)
النطق النطق النطق Report Error!
Implementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)
Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Prospekt emisyjny" (głosowanie)
النطق النطق النطق Report Error!
The quality of European education should be measured depending on the graduation rate and the admission rate to the next education level.
Równość europejskiej edukacji powinna być mierzona w zależności od procentu osób kończących szkoły i procentu osób przyjmowanych na kolejny poziom edukacji.
النطق النطق النطق Report Error!
(SL) It is appropriate ... how terrorism is defeated and in that respect I fully support Mr Frattini and the measures taken by the Commission.
(SL) Sposób, w jaki terroryzm jest zwalczany, jest odpowiedni i w tej kwestii w pełni popieram pana komisarza Frattiniego i środki powzięte przez Komisję.
النطق النطق النطق Report Error!
He measured the length of the bed.
Zmierzył długość łóżka.
النطق النطق النطق Report Error!
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
Faktem jest, że w tego rodzaju przypadkach Komisja powinna móc uruchomić środki kryzysowe w ciągu 24 godzin.
النطق النطق النطق Report Error!
We said right from the beginning that important with that were the two measures that were not coming at the same time.
Od samego początku nie bez racji podkreślaliśmy znaczenie dwóch środków, których niestety nie uruchomiono jednocześnie.
النطق النطق النطق Report Error!
One of them, of course, was patient safety and we do have a measure that has sped its way on the fast track to join us.
Jedną z rzeczonych spraw było oczywiście bezpieczeństwo pacjentów i tu dysponujemy środkiem, który przygotowano w przyśpieszonym trybie.
النطق النطق النطق Report Error!
I think that certainly includes the issue of language tests, which are not an obstacle but must be a protective measure for patients.
Uważam, że dotyczy to także testów językowych, które wprawdzie nie są przeszkodą, niemniej muszą stanowić środek ochrony pacjentów.
النطق النطق النطق Report Error!
This is what our development cooperation stands for, but our commitment must not be measured by budgetary allocations to the health sector alone.
Za tym właśnie opowiada się nasza współpraca rozwojowa, ale naszego zaangażowania nie można mierzyć alokacją środków budżetowych w samym sektorze ochrony zdrowia.
النطق النطق النطق Report Error!
And your final question asks what specific measures the Commission intends to propose to make sure that SEPA migration does not lead to a more expensive payment system.
Ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie Komisja zamierza podjąć konkretne działania, by wyeliminować możliwość powstania droższego systemu płatności wskutek migracji do systemu SEPA.
النطق النطق النطق Report Error!
Merit should be measured in terms of scientific excellence and scientific production (publications).
Pomiaru zasług należy dokonywać pod względem doskonałości naukowej i wyników naukowych (publikacji).
النطق النطق النطق Report Error!
Scholarships and loans should be available to students and researchers, along with other incentive measures for both individuals and institutions.
Studenci i naukowcy powinni mieć dostęp do stypendiów oraz kredytów, potrzebne są też inne bodźce - tak dla jednostek, jak i instytucji.
النطق النطق النطق Report Error!
Member States must introduce measures that will prevent children from buying video games intended for older age groups.
Państwa członkowskie muszą wdrożyć środki uniemożliwiające dzieciom zakup gier wideo przeznaczonych dla starszych grup wiekowych.
النطق النطق النطق Report Error!
The Member States should implement measures aimed at improving the situation of these children left behind and guarantee them normal development, in terms of their education and social life.
Państwa członkowskie powinny wdrożyć środki zmierzające do poprawy sytuacji pozostawionych dzieci oraz zagwarantować im normalny rozwój pod względem edukacji i życia społecznego.
النطق النطق النطق Report Error!
I also welcome the adoption in May 2008 by the Turkish parliament of the package of employment measures intended to promote employment opportunities for women, young people and the disabled.
Z zadowoleniem przyjmuję także przyjęcie w maju 2008 roku przez parlament turecki pakietu dotyczącego zatrudnienia, którego celem jest promowanie zatrudnienia kobiet, ludzi młodych i osób niepełnosprawnych.
النطق النطق النطق Report Error!
It is also our duty to take the necessary contingency measures with respect to our assistance.
Naszym obowiązkiem jest również zastosowanie niezbędnych środków awaryjnych w odniesieniu do naszej pomocy.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة