revision ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

revision

النطق
n. rewizja, przejrzenie, korekta, poprawienie, adiustacja

عبارات توضيحيه

Revision of Rule 139 of the Rules of Procedure (vote)
Rewizja art. 139 Regulaminu PE - przepis przejściowy dotyczący jezyków (głosowanie)
النطق النطق النطق Report Error!
That is why the Commission fully supports the efforts of Parliament and the Council to find a temporary solution within the context of the revision of the Regulation on cross-border payments.
Dlatego właśnie Komisja w pełni popiera wysiłki Parlamentu i Rady zmierzające do znalezienia rozwiązania tymczasowego w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie zagranicznych poleceń zapłaty.
النطق النطق النطق Report Error!
The group for the revision of the rules has not told us if it has evaluated intergroups and has not provided us with a solution for the future.
Grupa opowiadająca się za zmianami regulaminu wewnętrznego nie powiedziała nam, czy dokonała oceny intergrup i nie przedstawiła rozwiązania na przyszłość.
النطق النطق النطق Report Error!
We have also included a provision concerning revision, requiring the Commission to ensure that both the definition of nanomaterial and the safety procedures are satisfactory.
Zawarliśmy także postanowienie dotyczące przeglądu, nakładające na Komisję obowiązek zapewnienia, aby zarówno definicja nanomateriału, jak i procedury bezpieczeństwa były zadowalające.
النطق النطق النطق Report Error!
This measure is essential for the situation if the revision of the directive is not completed by 2014.
Rozwiązanie to ma zasadnicze znaczenie dla całej sytuacji, jeżeli przegląd dyrektywy nie zostanie zakończony do 2014 roku.
النطق النطق النطق Report Error!
the Commission statement on the new proposal for a revision of the Biocides Directive.
oświadczeniem Komisji w sprawie nowego wniosku dotyczącego rewizji w odniesieniu do produktów biobójczych.
النطق النطق النطق Report Error!
However, you should be aware that we are awaiting the more thorough revision of Directive 98/8/EC on biocidal products to express our views regarding the content.
Powinni być państwo jednak świadomi faktu, że oczekujemy bardziej dogłębnego przeglądu dyrektywy 98/8/WE dotyczącej produktów biobójczych, aby móc wyrazić nasze zdanie na temat jej treści.
النطق النطق النطق Report Error!
We were very efficient in completing this report, although this is not as important as the actual revision of the directive will be.
Przygotowanie przedmiotowego sprawozdania przebiegło bardzo sprawnie, chociaż nie ma ono aż tak dużego znaczenia, jakie będzie mieć faktyczny przegląd dyrektywy.
النطق النطق النطق Report Error!
As you have seen, all my colleagues have talked about this revision and less about the report which we are discussing today because it is a revision that we are waiting for.
Jak państwo widzieli, wszyscy moi koledzy i koleżanki mówili więcej o przeglądzie niż o samym sprawozdaniu, które jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji, ponieważ to właśnie na przegląd czekamy.
النطق النطق النطق Report Error!
Thank you once again and, as I was saying, we are waiting for the revision of the Biocides Directive as soon as possible.
Dziękuję raz jeszcze i - jak już mówiłam - oczekujemy jak najszybszego przeglądu dyrektywy o produktach biobójczych.
النطق النطق النطق Report Error!
We know that this revision will be carried out once the next European Parliament is in place.
Wiemy, że przegląd ten zostanie przeprowadzony po nastaniu nowego Parlamentu Europejskiego.
النطق النطق النطق Report Error!
The revision of the current regulation should aim to set up a more efficient and practicable system for the authorisation of novel foods.
Za cel zmiany obowiązującego prawodawstwa należy przyjąć ustanowienie skuteczniejszego i bardziej praktycznego systemu wydawania zezwoleń w odniesieniu do nowej żywności.
النطق النطق النطق Report Error!
It is significant that, in the case of the SADC EPA, the revision of a number of contentious clauses was agreed.
Ważne jest, że w przypadku umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami SADC uzgodniono zmianę szeregu spornych klauzul.
النطق النطق النطق Report Error!
We would like to see a revision clause.
Chcemy klauzuli przeglądu.
النطق النطق النطق Report Error!
Does the Commission lack the courage to assert against Member States a revision of the ERDF Regulation that is oriented towards climate objectives?
Czy Komisji zabrakło odwagi, by zatwierdzić wbrew państwom członkowskim ukierunkowaną na cele klimatyczne zmianę do rozporządzenia o EFRR?
النطق النطق النطق Report Error!
Its work has already led to a draft revision of the Commission's implementing regulation.
W wyniku prac tej grupy możliwe było stworzenie projektu zmian do rozporządzenia wykonawczego Komisji.
النطق النطق النطق Report Error!
They should not try to escape their duties in ensuring free movement by asking for a revision to water down the Directive.
Nie powinny próbować uchylać się od obowiązku zapewnienia swobody przemieszczania poprzez domaganie się kompleksowego przeglądu dyrektywy.
النطق النطق النطق Report Error!
The revision offers a good opportunity for this label to move away from the margins of the market, to capture a much larger share of the market and to help push demand for eco-friendly products.
Przegląd daje dobrą możliwość odejścia tego programu od marginesów rynku, uchwycenia przez niego znacznie większego udziału w rynku oraz lepszego nakierowania popytu na produkty przyjazne dla środowiska.
النطق النطق النطق Report Error!
First revision of the EMAS scheme was not encouraging.
Pierwszy przegląd programu EMAS nie był zachęcający.
النطق النطق النطق Report Error!
I requested in my 2008 letter to Commissioner Kyprianou that the original recommendation be revised, as it was then four years overdue for revisions, but there have still been no updates.
W 2008 roku w moim liście, skierowanym do pana komisarza Kyprianou, zwracałem się o zmianę pierwotnego zalecenia, w chwili, kiedy aktualizacja była już spóźniona o 4 lata, ale jak dotąd nadal jej nie podjęto.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة