act ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

act

النطق
n. act, faptă, acţiune, manifestare, decret, curs, proces, lucru, număr, document, hotărâre, efect, lege
v. interpreta, juca, simula, funcţiona, acţiona, activa, opera, proceda, reacţiona, merge

act

n. act, document, deed

عبارات توضيحيه

Mike acted as chairperson of the meeting.
Mike a acţionat în calitate de preşedinte al reuniunii.
النطق النطق النطق Report Error!
You should act on the doctor's advice at once.
Ar trebui să faci cum a zis doctorul de îndată.
النطق النطق النطق Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.
النطق النطق النطق Report Error!
If it is true that the Greeks forbade women to go to the play, they acted in a right way; for they would at any rate be able to hear something.
Dacă este adevărat că grecii le interziceau femeilor să meargă la teatru, atunci procedau corect; pentru că aşa cu siguranţa ar fi putut să audă ceva.
النطق النطق النطق Report Error!
If you act like a child, you'll be treated like a child.
Dacă te comporți ca un copil, vei fi tratat ca un copil.
النطق النطق النطق Report Error!
The cat has started acting strangely.
Pisica a început să se comporte ciudat.
النطق النطق النطق Report Error!
These two Acts would be a good start.
Aceste două directive reprezintă un bun început.
النطق النطق النطق Report Error!
It has proven itself to be independent, efficient and self-confident, and it acts decisively and quickly.
S-a dovedit a fi independentă, eficientă şi încrezătoare în sine şi acţionează hotărât şi rapid.
النطق النطق النطق Report Error!
While this remains the case, we should not be acting as if the Lisbon treaty is already in force.
În acest caz, nu ar trebui să ne comportăm de parcă Tratatul de la Lisabona ar fi deja în vigoare.
النطق النطق النطق Report Error!
As I am responsible for monitoring the notification of these differing regulations, I can tell you that the Commission acts on the basis of a clear and unambiguous principle in this case.
Deoarece sunt responsabil pentru monitorizarea notificării acestor reglementări diferite, vă pot spune că Comisia acţionează pe baza unui principiu clar şi fără ambiguitate în acest caz.
النطق النطق النطق Report Error!
The Czechs rightly threw them out of the window in an act known as ''defenestration''.
Cehii i-au aruncat pe bună dreptate pe fereastră, într-un gest cunoscut sub numele de ,,defenestrare”.
النطق النطق النطق Report Error!
There can be no solution via terrorist acts, and there can be no solution via conventional military action.
Nu se poate ajunge la o soluţie prin acte teroriste şi nici prin acţiuni militare convenţionale.
النطق النطق النطق Report Error!
We refuse to accept this suicidal strategy of Hamas's that seeks to create victims and martyrs in order to launch acts of aggression against Israel.
Refuzăm să acceptăm această strategie sinucigaşă a Hamas, care caută să creeze victime şi martiri pentru a iniţia acte de agresiune împotriva Israelului.
النطق النطق النطق Report Error!
An organisation which plays with the lives of innocent people by acting behind their backs.
O organizaţie care se joacă cu vieţile cetăţenilor nevinovaţi, acţionând pe la spatele acestora.
النطق النطق النطق Report Error!
But first of all they have to stop acting as a terrorist organisation.
Dar, înainte de toate, trebuie să înceteze să se comporte ca o organizaţie teroristă.
النطق النطق النطق Report Error!
Then I will be ready to speak with Hamas or with anybody else, but not before they have given up acting as a terrorist organisation.
Doar atunci voi fi pregătit să discut cu Hamas sau cu oricine altcineva, dar nu înainte să renunţe la a se comporta ca o organizaţie teroristă.
النطق النطق النطق Report Error!
Technically, during these recent weeks, we have acted in accordance with the Directive concerning measures to safeguard the security of natural gas supply.
Din punct de vedere tehnic, pe parcursul acestor săptămâni, am acționat în conformitate cu Directiva privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale.
النطق النطق النطق Report Error!
The increase in acts of piracy off the coast of Somalia is another serious consequence of this conflict.
Creşterea numărului actelor de piraterie în largul coastelor Somaliei este o altă consecinţă gravă a acestui conflict.
النطق النطق النطق Report Error!
It is now time, Commissioner, for the European Union to act and lay down conditions for this aid.
Este momentul, dnă Comisar, ca Uniunea Europeană să ia măsuri şi să pună condiţii pentru acest ajutor.
النطق النطق النطق Report Error!
Above all, the unprecedented increase in the acts of piracy committed by groups given shelter in Somali units is affecting commercial routes in a region which is vital to European and global trade.
Întâi de toate, dezvoltarea fără precedent a actelor de piraterie comise de grupuri adăpostite în posturile somaleze afectează liniile comerciale într-o regiune esenţială pentru schimburile economice europene şi mondiale.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة