amendment ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

amendment

النطق
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

عبارات توضيحيه

Commissioner Verheugen has rightly raised the fact that a number of amendments to the legislation are necessary.
Comisarul Verheugen a specificat în mod corect faptul că sunt necesare un număr de amendamente la legislaţie.
النطق النطق النطق Report Error!
They are of course not allowed to present those opinions here, which seems rather a shame since they made valuable contributions which I have added to my amendments.
Aceşti doi colegi nu îşi pot prezenta opiniile aici şi este păcat, pentru că au adus contribuţii valoroase, pe care le-am adăugat la amendamentele mele.
النطق النطق النطق Report Error!
That is why we welcome the fact that the European Commission, in its amendments to the old regulation, now takes due account of children.
De aceea, salutăm faptul că în modificările aduse regulamentului vechi, Comisia Europeană ia acum în considerare copiii.
النطق النطق النطق Report Error!
In addition, the definition of "endocrine disruptor” has not been agreed at scientific level and we have tabled amendments to await the opinion of Commission experts to address this.
În plus, definiţia termenului de "perturbator al sistemului endocrin” nu a fost agreată la nivel ştiinţific şi am depus amendamente pentru a aştepta opinia experţilor Comisiei privind această problemă.
النطق النطق النطق Report Error!
I also voted in favour of the Green Amendment 22 pointing out the delay and escalating costs of the fusion power ITER project.
Am votat, de asemenea, în favoarea amendamentului 22 al Verzilor care subliniază întârzierea şi costurile uriaşe ale proiectului energetic de fuziune ITER.
النطق النطق النطق Report Error!
An amendment was proposed that would check the legality of their employees' situation.
A fost propus un amendament care ar verifica legalitatea situaţiei celor angajaţi.
النطق النطق النطق Report Error!
(CS) Mr President, I distance myself from the amendments just announced to the Záborská report on non-discrimination based on gender and inter-generational solidarity.
Domnule preşedinte, mă distanţez de modificările anunţate anterior ale raportului Záborská privind nediscriminarea bazată pe gen şi solidaritatea între generaţii.
النطق النطق النطق Report Error!
I particularly regret that Amendment 37 was rejected, as I think it reflected, very fairly, many of the concerns of this House.
În special regret respingerea amendamentului 37, pentru că, după părerea mea, reflecta în mod corect multe dintre preocupările acestei instituţii.
النطق النطق النطق Report Error!
Let me take the opportunity to explain why I voted against the Greens and their amendment.
Permiteţi-mi să profit de această ocazie pentru a explica de ce am votat împotriva Verzilor şi a amendamentului lor.
النطق النطق النطق Report Error!
I am also satisfied that the terms of the agreement are virtually identical to those signed previously, except for a few technical amendments.
Sunt mulţumit, de asemenea, că teoretic termenii acordului sunt identici cu cei semnaţi anterior, cu excepţia câtorva modificări tehnice.
النطق النطق النطق Report Error!
This withdrawal from reality will lead to no good, so I will abstain, even though I have signed the compromise amendments negotiated with the Council.
Această negare a realităţii nu poate avea efecte pozitive, prin urmare mă voi abţine, deşi am semnat modificările de compromis negociate cu Consiliul.
النطق النطق النطق Report Error!
Assuming the ALDE Group accepts my advice, we will neither table nor support any amendments to this resolution.
Presupunând că Grupul ALDE îmi acceptă propunerea, nu vom depune şi nici nu vom susţine vreun amendament la această rezoluţie.
النطق النطق النطق Report Error!
That is why my delegation introduced an amendment for a thorough and long overdue impact assessment.
De aceea, delegaţia din care fac parte a introdus un amendament pentru o evaluare a impactului minuţioasă, care a fost mult întârziată.
النطق النطق النطق Report Error!
At present, can the Commission tell me whether the agreements can be made without an amendment to the Andean Community's fundamental text?
În prezent, Comisia îmi poate spune dacă acordurile pot fi încheiate fără a modifica textul fundamental al Comunităţii Andine?
النطق النطق النطق Report Error!
(DE) Mr President, in agreement with my group and also the other groups, I wish to propose the following amendment:
(DE) Domnule preşedinte, în acord cu grupul meu şi cu alte grupuri, de asemenea, aş dori să vă propun următorul amendament:
النطق النطق النطق Report Error!
I have put down amendments to current legislation to that effect, and we will be discussing these in this House shortly.
Am prezentat propuneri de amendamente ale legislaţiei curente, pe care le vom discuta în curând în această Cameră.
النطق النطق النطق Report Error!
There are no amendments, from which I conclude that this Regulation will indeed be adopted by a large majority.
Nu există amendamente, lucru din care deduc că acest regulament va fi adoptat cu o mare majoritate.
النطق النطق النطق Report Error!
The Socialist Group in the European Parliament, whom I represent, supports the compromise reached and has not tabled any amendments for the plenary.
Grupul Socialist din Parlamentul European pe care îl reprezint susţine compromisul la care s-a ajuns şi nu a depus niciun amendament pentru şedinţa plenară.
النطق النطق النطق Report Error!
On this one, there really has been, and the fact that there are so few amendments being tabled to this report demonstrates that it will go through with a big majority.
În acest caz, colaborarea chiar a fost reală, iar numărul redus de amendamente depuse la acest raport demonstrează că acesta va trece cu o majoritate mare.
النطق النطق النطق Report Error!
This amendment will allow European countries to extend the practical scope of the measures envisaged by these programmes and to seek assistance from international organisations in implementing them.
Acest amendament va permite ţărilor europene să extindă domeniul practic de aplicare al măsurilor preconizate prin aceste programe şi să solicite asistenţă din partea organizaţiilor internaţionale în ceea ce priveşte aplicarea lor.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة