constitute ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

constitute

النطق
v. numi, constitui, forma, alcătui, compune, institui, autoriza, stabili

عبارات توضيحيه

The three 'E's - the Economy, Energy and Europe in the world, which will constitute the framework of the Community presidency, will suffer from additional, unplanned external events: Gaza and gas.
Celor trei E - economia, energia şi imaginea Europei în lume, care vor constitui cadrul preşedinţiei în Comunitate, li se vor adăuga evenimente internaţionale neprevăzute: evenimentele din Gaza şi criza gazelor.
النطق النطق النطق Report Error!
in writing. - (HU) I consider my fellow Member's report of special significance, since human rights constitute one of the pillars of the values set out in the Treaties of the European Union.
în scris. - (Ungaria) Consider că raportul colegului meu deputat are o semnificaţie aparte, întrucât drepturile omului reprezintă unul dintre pilonii valorilor stabilite în Tratatele Uniunii Europene.
النطق النطق النطق Report Error!
It is a problem with a strong multilateral component, because the sale and transit of gas can constitute a commercial activity only if the necessary conditions are met.
Este o problemă cu o componentă multilaterală puternică deoarece vânzarea şi tranzitul gazului pot constitui o activitate comercială numai în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile necesare.
النطق النطق النطق Report Error!
That would not be helpful, but rather would constitute a further infringement of Community law, this time from within the European Union.
Acest lucru nu ar ajuta, ci, mai degrabă ar constitui o încălcare a dreptului comunitar, de data aceasta din interiorul Uniunii Europene.
النطق النطق النطق Report Error!
As a first step, Israel should allow humanitarian aid into Gaza, where an improvement to living conditions would also constitute one of the paths to peace in the long term.
Ca prim pas, Israelul trebuie să permită accesul asistenţei umanitare în Gaza, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă constituind una din căile spre o pace pe termen lung.
النطق النطق النطق Report Error!
Mr President, the murder of prisoners of war and of civilians captured during wartime constitutes one of the most severe violations of international law.
Domnule Preşedinte, omorârea prizonierilor de război şi a civililor capturaţi pe timp de război constituie una dintre cele mai grave încălcări ale dreptului internaţional.
النطق النطق النطق Report Error!
If we want a more efficient border supervision system, it is, in any case, high time that biometric data constituted an effective part of that system.
Dacă dorim un sistem de supraveghere la frontieră mai eficient, este în orice caz momentul ca datele biometrice să facă parte în mod eficient din acest sistem.
النطق النطق النطق Report Error!
Energy prices constitute only one of these factors but one which has both a direct and indirect impact.
Preţurile aferente energiei constituie doar unul dintre aceşti factor, însă un factor cu impact atât direct, cât şi indirect.
النطق النطق النطق Report Error!
It constitutes a simple declaration of the universal moral precept that states that humanity comes before the rules of the legal system and takes precedence over them.
Aceasta constituie o declaraţie simplă a preceptului moral universal care afirmă că umanitatea este mai importantă decât regulile sistemului legal şi are prioritate faţă de acestea.
النطق النطق النطق Report Error!
There are activities carried out by both men and women which do not qualify as formal gainful employment, but one cannot deny that these activities constitute work.
Există activităţi efectuate atât de bărbaţi, cât şi de femei, care nu pot fi calificate drept activităţi salariate formale, dar nimeni nu poate nega că aceste activităţi constituie o muncă.
النطق النطق النطق Report Error!
I supported the new regulation because in my opinion it constitutes a tool for pursuing new and safer alternatives for protecting plants.
Am sprijinit noua reglementare, deoarece, în opinia mea, aceasta constituie un instrument în căutarea unor alternative noi şi mai sigure pentru protecţia fitosanitară.
النطق النطق النطق Report Error!
For me, though, it constitutes a Community control resource that can be used for checking compliance with the acquis.
Însă pentru mine, aceasta constituie o resursă comunitară de control care poate fi utilizată pentru a verifica conformitatea cu acquis-ul comunitar.
النطق النطق النطق Report Error!
All this, of course, constitutes acts of legal barbarism which, however, are measured by the numbers offered to us by newspapers.
Bineînţeles, toate acestea constituie acte de barbarism legal care, totuşi, se măsoară prin cifrele făcute cunoscute nouă de ziare.
النطق النطق النطق Report Error!
Vice-President of the Commission. - The dangers of the Internet and the development of the Internet constitute a huge issue.
vicepreşedintele Comisiei. -Pericolele pe care le implică internetul şi dezvoltarea acestuia constituie un aspect foarte important.
النطق النطق النطق Report Error!
More than one million Myanmar citizens constitute an important part of the workforce in Thailand in the agricultural sector, in textiles and in the tourism sector.
Mai mult de un milion de cetăţeni birmanezi constituie o parte importantă a forţei de muncă din Thailanda în sectorul agricol, textil şi turistic.
النطق النطق النطق Report Error!
The Gaza Strip constitutes an integral part of the Palestinian territory occupied in 1967 and, without any doubt, will be part of a Palestinian state.
Fâşia Gaza constituie o parte integrantă a teritoriului palestinian ocupat în 1967, şi, fără nicio îndoială, va face parte din statul palestinian.
النطق النطق النطق Report Error!
The lack of drinking water constitutes no less a threat than the lack of food.
Lipsa apei potabile reprezintă o ameninţare la fel de mare precum lipsa produselor alimentare.
النطق النطق النطق Report Error!
We call on you to support Amendments 22, 23 and 24 and to vote against those points which constitute intervention in the internal affairs of a sovereign state.
Vă invităm să susţineţi amendamentele 22, 23 şi 24 şi să votaţi împotriva acelor puncte care reprezintă o intruziune în afacerile interne ale unei stat suveran.
النطق النطق النطق Report Error!
As a result, the motion for a resolution on which you will be voting later constitutes a valuable contribution to our work together.
Prin urmare, propunerea de rezoluţie pe care o veţi vota mai târziu reprezintă o contribuţie valoroasă la activitatea noastră comună.
النطق النطق النطق Report Error!
The neighbourhood policy represents the bilateral policy and the Barcelona process, while the Union for the Mediterranean constitutes the multilateral part.
Politica de vecinătate reprezintă politica bilaterală şi Procesul de la Barcelona, în timp ce Uniunea pentru Mediterana constituie partea multilaterală.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة