past ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

past

النطق
n. trecut, timpul care a trecut
a. trecut, scurs, fost, dus, ultim, precedent, altădată: de altădată, odinioară
prep. dincolo de, lângă: pe lângă, după, peste, trecut de, departe: mai departe de, putere: peste puterile cuiva, limită: dincolo de limite, mult: mai mult decât

عبارات توضيحيه

You've made remarkable progress in English in the past year.
Ai făcut progrese notabile la limba engleză în ultimul an.
النطق النطق النطق Report Error!
I am free of past guilt.
M-am eliberat de vinovăţia trecută.
النطق النطق النطق Report Error!
Is this sentence in the present perfect or simple past?
Această propoziţie este la prezentul perfect sau trecutul simplu?
النطق النطق النطق Report Error!
The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.
Trecutul poate fi doar cunoscut, nu schimbat. Viitorul poate fi doar schimbat, nu cunoscut.
النطق النطق النطق Report Error!
In spite of all his faults and his past, comrade Barroso, who is here, is not Brezhnev!
În ciuda tuturor defectelor şi a trecutului lui, tovarăşul Barroso, care este prezent aici, nu este Brezhnev!
النطق النطق النطق Report Error!
These conclusions and the Commission Communication will be discussed at the March European Council meeting which will no doubt devote adequate attention to the events of the past weeks.
Aceste concluzii, precum și Comunicatul Comisiei vor fi discutate în cadrul întrunirii Consiliului European din luna martie, care, fără îndoială, va acorda atenția cuvenită evenimentelor din ultimele săptămâni.
النطق النطق النطق Report Error!
Today we are analysing European Union strategy towards Belarus and the strategy of openness pursued over the past few months.
Astăzi analizăm strategia Uniunii Europene faţă de Belarus şi strategia deschiderii urmărite în ultimele câteva luni.
النطق النطق النطق Report Error!
This resolution is not focused on the past, although it does also concern the dead.
Această rezoluţie nu se concentrează asupra trecutului, chiar dacă priveşte persoanele decedate.
النطق النطق النطق Report Error!
Even when talking in our national capacities over the past year, we always had much to say about this.
Chiar şi vorbind din prisma competenţelor noastre pe plan naţional, am avut întotdeauna multe de spus despre acest lucru.
النطق النطق النطق Report Error!
Still, Ratko Mladić needs to be brought to The Hague so that the families of the Srebrenica victims can be helped to deal with the past and embrace their future.
Este încă necesar ca Ratko Mladić să fie adus la Haga, astfel încât familiile victimelor de la Srebrenica să poată fi sprijinite să facă faţă trecutului şi să privească spre viitor.
النطق النطق النطق Report Error!
Past experience suggests this would be a terrible mistake.
Experienţa trecută sugerează că acest lucru ar fi o greşeală teribilă.
النطق النطق النطق Report Error!
- (FR) Mr President, overcoming the tensions of the past and making every possible effort to stabilise the Western Balkans can in fact depend only on the latter's overcoming its own history.
- (FR) Domnule Preşedinte, depăşirea tensiunilor din trecut şi realizarea oricărui efort posibil de a stabiliza Balcanii de Vest poate depinde, de fapt, numai de efortul acestora din urmă de a-şi depăşi propria istorie.
النطق النطق النطق Report Error!
The inactivity of the past days is particularly painful, given that the European Commission made a good job of defining the steps which may reduce Europe's dependence.
Lipsa de acţiune din ultimele zile este deosebit de dureroasă dacă avem în vedere sarcina bine îndeplinită a Comisiei Europene de a defini măsurile care ar putea reduce gradul de dependenţă a Europei.
النطق النطق النطق Report Error!
The time for silent diplomacy is past.
Timpul diplomaţiei tacite a trecut.
النطق النطق النطق Report Error!
On no occasion in the past, on no occasion I can think of, has the European Union ever backed up its criticism of the treatment of Palestinians by the Israelis with any kind of action.
Niciodată până acum şi nu îmi vine în minte nicio situaţie în care Uniunea Europeană, pe lângă criticile referitoare la tratamentul israelienilor faţă de palestinieni, să fi luat o acţiune concretă în acest sens.
النطق النطق النطق Report Error!
Under the right conditions I might come back to you and seek your help to contribute in a meaningful way to constructive efforts, as I have done in the past.
Dacă va fi necesar, voi reveni în faţa dumneavoastră pentru a căuta sprijin şi contribuţii la eforturile constructive întreprinse, aşa cum am făcut şi în trecut.
النطق النطق النطق Report Error!
Mr President, the horrific events in Gaza during the past two weeks have brought international condemnation against Israel.
Domnule Preşedinte, situaţia cumplită din Gaza din ultimele două săptămâni a atras condamnarea internaţională a Israelului.
النطق النطق النطق Report Error!
In addition, the extent to which the report oversteps the bounds for a document mapping a past period is unprecedented.
În plus, măsura în care raportul încalcă limitele referitoare la redactarea documentelor pentru o perioadă trecută este una fără precedent.
النطق النطق النطق Report Error!
Madam President, I welcome Prime Minister Topolánek to the European Parliament and I know from past discussions that Europe is in very good hands for the next six months.
Doamnă preşedintă, îi urez bun venit domnului prim-ministru Topolánek în Parlamentul European şi ştiu din discuţiile pe care le-am purtat în trecut că Europa se află pe mâini bune în următoarele şase luni.
النطق النطق النطق Report Error!
The UCITS Directive has been amended twice in the past, and on this occasion too, the Commission has tackled the revision with great care.
Directiva OPCVM a fost anterior modificată de două ori şi Comisia a abordat prezenta revizuire cu la fel de mare atenţie.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة