ترجمة و معنى baptise

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] v. perform ceremony of baptism by immersing in water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to person during the ceremony of baptism (also baptize)
v. baptize, christen; sprinkle with water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to (a child, ship, etc.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - baptise

النطق
Brit.) ] v. taufen, eine Taufzeremonie vollziehen (Christentum); einer Person während der Taufzeremonie einen Namen geben

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - baptise

النطق
v. battezzare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] v. batizar

ﻑﺮﻨﺴﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - baptise

النطق
] v. baptize, christen; sprinkle with water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to (a child, ship, etc.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] ww. doopceremonie houden, dopen (christelijk ritueel toetreding tot de kerk symboliserend); iemand een doopnaam geven tijdens de doopceremonie (ook "baptize")

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - اليونانية - baptise

النطق
(Lex). βαφτίζω
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. christen: name, call, designate, dub
2. besprinkle: anoint, sprinkle, submerge, immerse, purify, dunk, asperse
الأزمنة
Present participle: baptising
Present: baptise (3.person: baptises)
Past: baptised
Future: will baptise
Present conditional: would baptise
Present Perfect: have baptised (3.person: has baptised)
Past Perfect: had baptised
Future Perfect: will have baptised
Past conditional: would have baptised