ترجمة و معنى command line

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - command line

النطق
interface on a non-graphical operating system in which commands are explicitly written

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - command line

النطق
ligne de commande, interface du système d'exploitation non-graphique où sont inscrites les instructions en toutes lettres

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - command line

النطق
Befehlszeile, das Interface zur Befehlseingabe in einem textuellen Betriebssystem

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - command line

النطق
línea de comando, línea de órdenes

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - التركية - command line

النطق
komut satırı

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - command line

النطق
commando regel, interface van een niet-grafisch systeem waarin de commando's uitdrukkelijk geschreven zijn

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - command line

النطق
命令行, 命令明确写出的非图像操作系统界面 (计算机用语)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - command line

النطق
命令行
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة