ترجمة و معنى quakerism

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - quakerism

النطق
n. belief and practice of the religious principles of the Society of Friends (Protestant Christian sect)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - quakerism

النطق
n. quakerisme (doctrine des quakers, secte religieuse protestante fondée au XVII siècle)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - quakerism

النطق
n. Quäkertum; Lehre der Quäker (christl. Sekte)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الاندونيسية - quakerism

النطق
n. quaker: aliran quaker

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - quakerism

النطق
s. (Rel) quaccherismo, quacquerismo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - quakerism

النطق
s. membro da seita quacre (seita protestante fundada na Inglaterra no séc. XVII e muito difundida nos E.U.A.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - quakerism

النطق
n. doctrina quakerilor

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﺴﻳ - quakerism

النطق
с. квакерство

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - quakerism

النطق
s. cuaquerismo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - التركية - quakerism

النطق
i. bir protestan mezhebi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الأوكراني - quakerism

النطق
n. квакерство

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - quakerism

النطق
zn. kwakerisme

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - quakerism

النطق
(名) クエーカー教徒の信仰

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻙﻭﺮﻳ - quakerism

النطق
명. 퀘이커파, 퀘이커파의 교리, 퀘이커파의 습관

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الفيتنامية - quakerism

النطق
n. giáo lý của phái tân giáo
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة