ترجمة و معنى reformation

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - العربية - reformation

النطق
‏تهذيب، إصلاح، حركة الإصلاح الديني‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - reformation

النطق
n. 16th-century Christian religious movement which sought to reform the Roman Catholic Church and resulted in the establishment of Protestantism
n. act of reforming, improvement, amendment; state of being changed, state of being amended
n. reformation, act of reforming, improvement, amendment, state of being changed, state of being amended

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - reformation

النطق
n. la Réforme, la Réformation, mouvement religieux du XVI qui fonda le protestantisme et qui voulait ramener la religion chrétienne à sa forme primitive
n. réforme; changement des moeurs; organisation religieuse:les réformistes

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - reformation

النطق
n. Reformation, chritliche Bewegung des 16 Jahrhunderts die die römisch katholische Kirche reformieren wollte und in der Gründung des Protestantismus resultierte
n. Reformation; Erneuerung; Neugründung

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الاندونيسية - reformation

النطق
n. reformasi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - reformation

النطق
[reformation] s. riforma; emendamento, correzione

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - reformation

النطق
n. poprawa, reformacja, reformowanie, przekształcenie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - reformation

النطق
[reformation] s. reformação, reforma, movimento religioso

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - reformation

النطق
n. reorganizare, reformare, reformă

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﺴﻳ - reformation

النطق
с. Реформация (ист.)
с. преобразование, исправление, улучшение, реформация

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - reformation

النطق
s. Reforma, movimiento religioso cristiano del siglo XVI que pretendía reformar la Iglesia Católica Apostólica Romana y terminó estableciendo el Protestantismo
s. reformación

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - التركية - reformation

النطق
i. devrim, yeniden düzenleme, değiştirme, reformasyon, tekrar kurma, düzeltme, dinsel devrim, protestanlık

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الأوكراني - reformation

النطق
n. перетворення, виправлення, перевиховання, перебудова

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - reformation

النطق
n. act of reforming, improvement, amendment; state of being changed, state of being amended

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - reformation

النطق
zn. 16-de Eeuwse Christelijk religieuze beweging die als visie had de Rooms Katholieke Kerk te hervormen en hetgeen resulteerde in de vorming van het Protestantisme
zn. hervorming, verbetering; de Reformatie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - اليونانية - reformation

النطق
ουσ. αναμόρφωση, μεταρρύθμιση, ανασχηματισμός, σωφρονισμός

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - reformation

النطق
n. réforme (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - reformation

النطق
n. riforma (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺭﻮﺴﻳ - reformation

النطق
n. реформация (f), преобразование (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - reformation

النطق
n. reforma (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - التركية - reformation

النطق
i. yenileştirme (f), düzeltme (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - reformation

النطق
hervorming ,reformatie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - reformation

النطق
[reformation] (名) 改革, 改善, 改正

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - reformation

النطق
[reformation] (名) 改革, 改善, 改正

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻪﻧﺪﻳ - reformation

النطق
n. सुधार

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - reformation

النطق
[reformation] (名) 改革; 改心; 矯正

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻙﻭﺮﻳ - reformation

النطق
명. 개선함, 개정함, 재형성함, 고침; 개선된 상태, 개정된 상태

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الفيتنامية - reformation

النطق
n. sự canh tân, sự cải cách, sự sửa đổi, sự cải quá, sự cải thiện

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - reformation

النطق
[die] ①改革。革新。改善。②(16世纪欧洲)宗教改革。
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة