ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - átono

النطق
adj. toneless, unaccented

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - átono

النطق
adj. atonic, unstressed (Phonetics)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - átono

النطق
a. unbetont, tonlos

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - átono

النطق
adj. безударный

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - átono

النطق
adj. 강조하지 않은, 악센트가 없는


dictionary extension
© dictionarist.com