operative

النطق
n. robotnik pracujący przy maszynie, robotnica pracująca przy maszynie
a. skuteczny, obowiązujący, praktyczny, operacyjny

عبارات توضيحيه

We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
Powinniśmy również wzmocnić i usprawnić mechanizm wczesnego ostrzegania.
النطق النطق النطق Report Error!
The Abruzzo operative programme currently provides for EUR 140 million in European cofinancing, for a total programme cost of EUR 345 million, with the difference made up by national cofinancing.
Program operacyjny dla Abruzji przewiduje obecnie 140 milionów europejskiego dofinansowania, przy całkowitym koszcie programu rzędu 345 milionów euro. Różnica ma zostać pokryta ze środków krajowych.
النطق النطق النطق Report Error!
In this context, the Abruzzo operative programme could involve a reallocation of structural fund resources earmarked for other Italian regions that are now more competitive.
W tym kontekście program operacyjny dla Abruzji mógłby obejmować realokację funduszy strukturalnych przeznaczonych dla innych, obecnie bardziej konkurencyjnych regionów europejskich.
النطق النطق النطق Report Error!
In Germany, at about the same time, there were unsuccessful attempts to ban a party on the basis of incriminating statements made by state operatives.
Mniej więcej w tym samym czasie w Niemczech podejmowano nieudane próby zakazania działalności partii na podstawie oczerniających stwierdzeń służb operacyjnych państwa.
النطق النطق النطق Report Error!
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
Wiele zależy od podejścia i zachowania sektora operatorów naszego przemysłu.
النطق النطق النطق Report Error!
It would also allow North African al-Qaeda operatives in these countries to more easily enter Europe and carry out terrorist attacks.
Umożliwiłoby to również działaczom Al-Kaidy w Afryce Północnej łatwiejszy dostęp do Europy i przeprowadzania ataków terrorystycznych.
النطق النطق النطق Report Error!
Sadly, the citizens have acted before the legislators and the petition arrived before the rules of procedure, which will make the citizens' initiative operative in early 2012, had been defined.
Niestety obywatele wyprzedzili legislatorów i petycja wpłynęła przed przewidzianym na początek 2012 roku uchwaleniem regulaminu, który określi zasady korzystania z inicjatywy obywatelskiej.
النطق النطق النطق Report Error!
The point is to link operative programmes together in an intelligent way, so that certain projects that can only be implemented on a cross-regional basis can be worked on in parallel.
Chodzi o połączenie programów operacyjnych w inteligentny sposób, aby nad pewnymi projektami, które można realizować wyłącznie na zasadzie transgranicznej, można było pracować równolegle.
النطق النطق النطق Report Error!
Bearing in mind the relevance of the tuna industry for the EU and for Italy alone, developing the operative framework of the EU's fleet in the Gulf of Guinea is of primary importance.
Zważywszy na znaczenie branży związanej z tuńczykiem dla UE i dla samych Włoch, rozwój ram operacyjnych dla floty unijnej w Zatoce Gwinejskiej ma pierwszorzędne znaczenie.
النطق النطق النطق Report Error!
It is true that opiates are needed for the treatment of various illnesses, for post-operative pain relief and, last but not least, for the treatment of people with malignant diseases.
To prawda, że opiaty są potrzebne przy leczeniu różnych chorób, uśmierzaniu bólu pooperacyjnego, a wreszcie, choć w równym stopniu, przy leczeniu osób cierpiących na choroby nowotworowe.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
being in force or having or exerting force: in effect, good, working, effective, operant, in force, operational, operating, in operation
someone who can be employed as a detective to collect information: detective, inquiry agent, house dick, private investigator, store detective, hotel detective, private eye, house detective, private detective, sherlock, shamus, PI
a person secretly employed in espionage for a government: agent-in-place, walk-in, agent provocateur, codetalker, spy, intelligence agent, secret agent, NOC, agent, windtalker, provocateur, bridge agent, intelligence officer, foot, undercover agent, case officer
(of e.g. a machine) performing or capable of performing: running, working, functioning, functional
relating to or requiring or amenable to treatment by surgery especially as opposed to medicine: postoperative, surgical, preoperative
effective; producing a desired effect: important, significant


dictionary extension
© dictionarist.com