principally

النطق
adv. głównie

عبارات توضيحيه

The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Miejsce antychrześcijańskiego komunizmu zajmuje dziś przede wszystkim wojowniczy islam.
النطق النطق النطق Report Error!
Terrorism has to be well organised to survive, and for this it principally needs money.
Terroryzm musi być dobrze zorganizowany, żeby przetrwać, a w tym celu potrzebuje przede wszystkim pieniędzy.
النطق النطق النطق Report Error!
I am thinking principally, here, about countries belonging to the European Union.
Mam tu na myśli przede wszystkim kraje należące do Unii Europejskiej.
النطق النطق النطق Report Error!
This end can, principally, be served by SOLVIT.
I temu przede wszystkim może służyć SOLVIT.
النطق النطق النطق Report Error!
I think, Mr President, that the Cohesion Policy, as a financial instrument principally for regional development, must remain targeted at regions.
Panie przewodniczący, uważam, że jako instrument finansowy mający wspomagać przede wszystkim rozwój regionalny, polityka spójności musi pozostać ukierunkowana na regiony.
النطق النطق النطق Report Error!
If Europe is to be a continent of equal opportunities, the answer to this state of affairs is, principally, cohesion policy and structural policy.
Jeżeli Europa ma być kontynentem równych szans, to odpowiedzią na ten stan rzeczy jest przede wszystkim polityka spójności i polityka strukturalna.
النطق النطق النطق Report Error!
Firstly, because until now, Europeana has contained, principally, works coming from just a few of the most active countries.
Po pierwsze, dlatego, że jak do tej pory Europeana zawiera przede wszystkim dzieła pochodzące z kilku najbardziej aktywnych państw.
النطق النطق النطق Report Error!
This is extremely important, not only for their sakes, but principally out of respect for the decisions made by their voters.
Jest to niezmiernie istotne nie tylko ze względu na nich, ale przede wszystkim ze względu na szacunek dla decyzji wyborców.
النطق النطق النطق Report Error!
In the European Union and its Member States we are thinking, principally, of development in the area of cohesion.
W Unii Europejskiej, w państwach członkowskich, to przede wszystkim rozwój zmierzający w kierunku spójności.
النطق النطق النطق Report Error!
Europe is not principally built on those things, but on citizenship.
Zasadniczo Europa nie została zbudowana na tych dwóch aspektach, ale na obywatelskości.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
for the most part: in the main, mainly, chiefly, primarily


dictionary extension
© dictionarist.com