ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
(die) n. aliveness, vitality, liveliness, briskness, activeness, energy, vigor, jauntiness, cheerfulness, jolliness, vivaciousness, enthusiasm

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
n. vivacité (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
n. vivacità (f), animazione (f), violenza (f), eccitazione (f), slancio (m), entusiasmo (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
n. оживленность (f), бойкость (f), подвижность (f), живость (f), оживление (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
n. viveza (f), vivacidad (f), animación (f), actividad (f), calor (m), listeza (f), prontitud (f), vida (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - Lebhaftigkeit

النطق
i. canlılık (f), hız (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - Lebhaftigkeit

النطق
eigenwijsheid

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - Lebhaftigkeit

النطق
[die]活泼。愉快。热情。活力。


© dictionarist.com