ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - Probestück

النطق
(das) n. sample, specimen, representative part of a larger group

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - Probestück

النطق
n. spécimen (m), échantillon (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - Probestück

النطق
n. campione (m), provino (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - Probestück

النطق
n. muestra (f), espécimen (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - Probestück

النطق
i. örnek parça (n)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - Probestück

النطق
[das] (检测/化验)样本。范例。sample, specimen, test piece, sample piece


dictionary extension
© dictionarist.com