ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alegre

النطق
adj. cheerful, cheery; convivial; jocund, glad; gleeful, lively

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alegre

النطق
adj. happy, glad, pleased; merry, joyful, festive

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alegre

النطق
1. (geral) allègre; de bonne humeur 2. (feliz) enjoué; jovial 3. (cômodo) coloré; vif; gai
4. (condição emocional) joyeux; heureux; folâtre; gai; de bonne humeur; allègre; riant; réjoui 5. (pessoa) d'humeur gaie; gaillard 6. (comportamento) gai; joyeux; doux; enjoué; vif
7. (animado) ragaillardi; ranimé 8. (exuberante) exubérant; expansif; débordant; débordant de vie; plein de vie

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alegre

النطق
1. (general) allègre 2. (feliz) enjoué; jovial 3. (comedia) badin {formal}; léger
4. (fiesta) animé; plein d'entrain 5. (habitación) coloré; vif; gai 6. (estado emocional) joyeux; heureux; folâtre; gai; de bonne humeur; allègre; riant; réjoui
7. (vestuario) joli 8. (persona) d'humeur gaie; gaillard

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - alegre

النطق
a. lustig, freudig, fröhlich, froh, heiter, vergnügt, wohlgemut, launig, flott, munter, fidel, aufgekratzt, beschwingt, sonnig, angeheitert, beschwipst, leichtblütig, leichtherzig

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - alegre

النطق
adj. веселый, радостный, жизнерадостный

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - alegre

النطق
adj. 명랑한, 즐거운


© dictionarist.com