ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alimento

النطق
n. food, aliment, nourishment

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alimento

النطق
(m) n. food; nourishment, nutriment; feed, aliment; sustenance

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - alimento

النطق
[alimento (m)] n. nourishment, food; nutriment

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alimento

النطق
(generi alimentari) nourriture (f); aliments (mp); aliment (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - alimento

النطق
n. nahrung, kost, bodybuilder, nahrungsmittel

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alimento

النطق
(comestíveis) nourriture (f); aliments (mp); aliment (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - alimento

النطق
(comestibles) nourriture (f); aliments (mp); aliment (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - alimento

النطق
n. nahrung, nahrungsmittel, beköstigung, essen, speise, kost, futter, fraß

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - alimento

النطق
n. пища, продукт питания, корм, снабжение

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - alimento

النطق
n. 식량, 양분, 자양물


dictionary extension
© dictionarist.com