ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - arido

النطق
adj. dry, arid, chippy, barren, gaunt

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - arido

النطق
(suolo) aride; sec; désert; désertique; desséché

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - arido

النطق
adj. trocken, vertrocknet, papieren


© dictionarist.com