ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - asenso

النطق
n. assent, agreement, approval, consent

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - asenso

النطق
n. zustimmung, beifall

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - asenso

النطق
n. согласие

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - asenso

النطق
n. 동의


dictionary extension
© dictionarist.com