ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - aturdimiento

النطق
n. bewilderment, confusion, daze

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - aturdimiento

النطق
(felicidad) ivresse (f); griserie (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - aturdimiento

النطق
n. kopflosigkeit, bestürzung, betäubung, benommenheit, gedankenlosigkeit

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - aturdimiento

النطق
n. 만취


© dictionarist.com