ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] v. perform ceremony of baptism by immersing in water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to person during the ceremony of baptism (also baptize)
v. baptize, christen; sprinkle with water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to (a child, ship, etc.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - baptise

النطق
Brit.) ] v. taufen, eine Taufzeremonie vollziehen (Christentum); einer Person während der Taufzeremonie einen Namen geben

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - baptise

النطق
v. battezzare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] v. batizar

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - baptise

النطق
] v. baptize, christen; sprinkle with water (Christian ritual symbolizing admittance into the church); give a name to (a child, ship, etc.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - baptise

النطق
[baptise (Brit.) ] ww. doopceremonie houden, dopen (christelijk ritueel toetreding tot de kerk symboliserend); iemand een doopnaam geven tijdens de doopceremonie (ook "baptize")

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - baptise

النطق
(Lex). βαφτίζω
dictionary extension

الأزمنة

Present participle: baptising
Present: baptise (3.person: baptises)
Past: baptised
Future: will baptise
Present conditional: would baptise
Present Perfect: have baptised (3.person: has baptised)
Past Perfect: had baptised
Future Perfect: will have baptised
Past conditional: would have baptised
© dictionarist.com