ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - barométrico

النطق
adj. barometric, barometrical

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - barométrico

النطق
adj. barometric, concerning atmospheric pressure, pertaining to a barometer

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - barométrico

النطق
(física) barométrique

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - barométrico

النطق
(física) barométrique

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - barométrico

النطق
a. barometrisch


dictionary extension
© dictionarist.com