ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - beperkt

النطق
adj. limited, limitary, confined, restricted, qualified, paled

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - beperkt

النطق
(gelimiteerd) limité; restreint; réduit; borné


dictionary extension
© dictionarist.com