ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - bionics

النطق
n. study of the functions of living organisms and the use of this information in the design and creation of mechanical systems

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - bionics

النطق
n. bionique, science interdisciplinaire qui s'inspire des modèles fournis par les animaux en vue d'une application à l'électronique; élaboration de systèmes et construction de mécanismes imités du monde vivant et du cerveau humain en particulier

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - bionics

النطق
n. Bionik (Erforschung des Denkverfahrens, Problemlösungen und Anwendung der Befunde beim Planen von elektronischen Geräten)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - bionics

النطق
s. bionico (studio dei processi del pensiero e soluzione dei problemi tramite apparecchi elettronici)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - bionics

النطق
s. biônica (estudo das características e funções observadas nos seres vivos, para depois aplicar tal conhecimento na idealização de máquinas e aparelhos eletrônicos)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - bionics

النطق
с. бионика

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - bionics

النطق
s. Bionica (estudio del proceso de pensamiento y solución de problemas comunes en el planificamiento de aparatos electrónicos)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - bionics

النطق
i. biyonik

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - bionics

النطق
n. біоника

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - bionics

النطق
zn. bionics (onderzoek van denkprocessen en oplossing van problemen en toepassing van de bevindingen in de planning van elektronische instrumenten)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bionics

النطق
(名) 仿生学

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - bionics

النطق
(名) 仿生學

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - bionics

النطق
(名) バイオニクス
dictionary extension
© dictionarist.com