ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - casta

النطق
n. caste, one of the four classes into which Hindu society is separated; class, social position, status

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - casta

النطق
n. breed, class, caste, kind, sort, species

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - casta

n. caste

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - casta

النطق
n. caste; breed; race

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - casta

النطق
(generale) caste (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - casta

النطق
n. kaste

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - casta

النطق
(geral) caste (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - casta

النطق
1. (general) caste (f)
2. (tipografía) fonte (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - casta

النطق
n. rasse, art, zucht, blut, geschlecht, familie, kaste, menschenschlag, schlag


dictionary extension
© dictionarist.com