ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - categorico

النطق
adj. categorical, unqualified, point blank

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - categorico

النطق
1. (generale) catégorique
2. (risposta) formel; catégorique
3. (comportamento) entier

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - categorico

النطق
adj. kategorial, kategorisch, entschieden


dictionary extension
© dictionarist.com