ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chatarrero

النطق
n. scrap merchant, junkman, scrap dealer

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - chatarrero

النطق
n. schrotthändler

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - chatarrero

النطق
n. 고물상


© dictionarist.com