ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - chifladura

النطق
n. hissing, hiss; whistle, craziness, insanity, madness; fad, craze; crazy scheme

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - chifladura

النطق
1. (amor) engouement (m); toquade {informal}
2. (psiquiatría) folie (f); démence (f); insanité (f); aliénation mentale

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - chifladura

النطق
n. grille, verdrehtheit, vernarrtheit, rappel, spinnerei, fimmel, marotte, schrulle, spleen, tick


© dictionarist.com