ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - cocotero

النطق
n. coconut palm, coconut tree

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - cocotero

النطق
(botánica - árbol) cocotier (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - cocotero

النطق
n. kokospalme

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - cocotero

النطق
n. кокосовый: кокосовая пальма

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - cocotero

النطق
n. 야자수


© dictionarist.com