ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - comensal

النطق
(m) n. commensal, messmate

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - comensal

النطق
n. diner, one that eats; commensal, table companion

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - comensal

النطق
(militar) commensal (m); camarade de table

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - comensal

النطق
(militar) commensal (m); camarade de table

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - comensal

النطق
n. tischgenosse


dictionary extension
© dictionarist.com