ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - command line

النطق
interface on a non-graphical operating system in which commands are explicitly written

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - command line

النطق
ligne de commande, interface du système d'exploitation non-graphique où sont inscrites les instructions en toutes lettres

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - command line

النطق
Befehlszeile, das Interface zur Befehlseingabe in einem textuellen Betriebssystem

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - command line

النطق
línea de comando, línea de órdenes

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - command line

النطق
komut satırı

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - command line

النطق
commando regel, interface van een niet-grafisch systeem waarin de commando's uitdrukkelijk geschreven zijn

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - command line

النطق
命令行, 命令明确写出的非图像操作系统界面 (计算机用语)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - command line

النطق
命令行
dictionary extension
© dictionarist.com