ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - conjecture

النطق
‏حدس‏
‏حدس، حزر‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - conjecture

النطق
n. guess, supposition, assumption
v. hypothesize, guess, surmise, infer, speculate
n. conjecture, guess, surmise

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - conjecture

النطق
n. conjecture, hypothèse, supposition
v. conjecturer, deviner

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
n. Annahme, Hypothese, Vermutung
v. vermuten, raten

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - conjecture

النطق
n. terkaan, perpikiran, dugaan, tebakan, rekaan, reka
v. menerka, mengira-ngira, meraba-raba, berspekulasi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - conjecture

النطق
s. congettura; opinione, teorie
v. congetturare, supporre, ipotizzare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - conjecture

النطق
n. przypuszczenie, domysł, domniemanie
v. przypuszczać, domniemać, mniemać, przypuścić

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - conjecture

النطق
s. conjectura
v. conjeturar, supor, presumir

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
n. presupunere, bănuială, ipoteză, speculaţie, supoziţie, conivenţă
v. bănui, presupune, face presupuneri, ghici

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - conjecture

النطق
с. предположение, догадка, конъектура
г. предполагать, предлагать исправление, предлагать исправление текста, гадать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
s. conjetura, cálculo, especulación, interpolación, presunción, suposición
v. conjeturar, presumir, suponer, teorizar; hacer conjeturas, especular

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - conjecture

النطق
f. varsaymak; sanmak, zannetmek; kestirmek; tahmin etmek
i. tahmin, varsayım

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - conjecture

النطق
n. припущення, вгад, вгадливість, догад, домисел, здогадка
v. припускати, гадати, вгадати

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - conjecture

النطق
(f) n. conjecture, guess, surmise

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - conjecture

النطق
zn. mening, theorie; veronderstelling; vermoeden
ww. geschat, verondersteld

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - conjecture

النطق
ουσ. συμπερασμός, εικασία, συμπέρασμα, υπόθεση
ρήμ. συμπεραίνω, εικάζω

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
n. mutmaßung

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - conjecture

النطق
1. (général) congetture (fp)
2. (idée) congettura (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - conjecture

النطق
1. (général) conjectura (f); especulação (f)
2. (idée) conjectura (f); hipótese (f); suposição (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - conjecture

النطق
n. догадка (f), домысел (f), предположение (f), приблизительный подсчет (f), конъектура (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
1. (général) conjeturas (fp)
2. (idée) conjetura (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - conjecture

النطق
[la] tahmin, sanı

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - conjecture

النطق
1. (général) giswerk (n)
2. (idée) gissing (f); conjectuur (f)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - conjecture

النطق
(名) 推测, 猜测; 占卜; 推测的结果
(动) 推测出; 对...作推测; 推测, 猜测

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - conjecture

النطق
(名) 推測, 猜測; 占卜; 推測的結果
(動) 推測出; 對...作推測; 推測, 猜測

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - conjecture

النطق
n. अटकल, अनुमान
v. अनुमान से निर्णय करना, अटकल लगाना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - conjecture

النطق
(名) 推測, 推考
(動) 推測する, 推考する

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - conjecture

النطق
명. 어림짐작, 추측
동. 추측하다, 어림대고 말하다, 가정하다

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - conjecture

النطق
n. sự phỏng đoán, ức đoán
v. ước lượng, phỏng đoán, đoán chừng


dictionary extension

الأزمنة

Present participle: conjecturing
Present: conjecture (3.person: conjectures)
Past: conjectured
Future: will conjecture
Present conditional: would conjecture
Present Perfect: have conjectured (3.person: has conjectured)
Past Perfect: had conjectured
Future Perfect: will have conjectured
Past conditional: would have conjectured
© dictionarist.com