ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - convenido

النطق
adj. agreed; covenanted

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - convenido

النطق
1. (importe) fixé; accordé; convenu
2. (establecido) consenti; mis d'accord sur

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - convenido

النطق
a. vereinbart, verabredet, ausgemacht


dictionary extension
© dictionarist.com