ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - coordinates

النطق
نسق, سوى في الرتبة
تنسيق, نظير

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - coordinates

النطق
coordonnées, coordonnées d'un point

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - coordinates

النطق
Koordinaten, koordiniert, Weltkoordinaten

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - coordinates

النطق
n. setel pakaian

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - coordinates

النطق
[coordinate] s. coordinata (numero o serie di numeri indicanti la ubicazione di un punto su una linea o superficie)
v. coordinare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - coordinates

النطق
v. koordynować, skoordynować, uzgodnić, układać we właściwym porządku, uwspółrzędniać
n. współrzędna, koordynaty

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - coordinates

النطق
v. coordona, se coordona, fi coordonat, funcţiona armonios
n. coordonată

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - coordinates

النطق
с. координаты (PL)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - coordinates

النطق
las coordinadas, coordenadas

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - coordinates

النطق
koordinatlar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - coordinates

النطق
v. координувати, погоджувати, узгоджувати
n. координата, щось координоване, рівний, рівня

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - coordinates

النطق
ουσ. συντεταγμένες
dictionary extension
© dictionarist.com