ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - divario

النطق
n. difference, discrepancy, gap

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - divario

النطق
(generale) disproportion (f); disparité (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - divario

النطق
n. spanne


dictionary extension
© dictionarist.com