ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - earnest

النطق
‏عربون‏
‏جد، جدي، جاد، غير هازل، هام، مخلص‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - earnest

النطق
n. man's name

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - earnest

النطق
n. Earnest ou Ernest, prénom masculin

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - earnest

النطق
[earnest] n. Handgeld, Anzahlung
adj. ernst
n. Earnest, Ernst (Vorname)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - earnest

النطق
n. uang muka, tanda, alamat
a. sungguh-sungguh, tekun, bertekad: yg bertekad

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - earnest

النطق
s. serietà

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - earnest

النطق
n. zadatek, przedsmak, gwarancja
a. poważny, rzetelny, starający się, gorliwy, żarliwy, usilny

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - earnest

النطق
s. Earnest, nome próprio masculino

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - earnest

النطق
n. seriozitate, avans, acont, garanţie, arvună
a. serios, convins, zelos, onorabil

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - earnest

النطق
[earnest] с. серьезность; задаток, залог
прил. искренний, горячий, ревностный; серьезный, важный

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - earnest

النطق
s. Ernesto, nombre propio masculino

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - earnest

النطق
i. avans, teminât, tadım, delil, ciddi olma

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - earnest

النطق
n. серйозність, важливість, завдаток, запорука, порука
a. серйозний, важливий, переконаний, щирий, гарячий, палкий

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - earnest

النطق
zn. ernst, menens

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - earnest

النطق
[earnest] επίθ. ένθερμος, καπάρο, σοβαρός

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - earnest

النطق
[earnest] (名) 认真, 诚挚
(形) 认真的, 重要的, 热心的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - earnest

النطق
[earnest] (名) 認真, 誠摯
(形) 認真的, 重要的, 熱心的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - earnest

النطق
n. थाती, बयाना, साई
a. जोशीला, ईमानदार, उत्सुक, तत्पर, अकपट

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - earnest

النطق
(名) アーネスト, 男子名

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - earnest

النطق
명. 진지함, 계약금, 징조
형. 진지한, 성실한; 열심인, 착실한

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - earnest

النطق
n. sự đặc cọc, tiền đặc cọc, chứng cớ
a. đứng đắn, nghiêm trang, tận tâm, hết lòng, sốt sắng, gấp, vội vàng


dictionary extension
© dictionarist.com