ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - eccentrico

النطق
adj. eccentric, strange, weird, kinky, queer, erratic, aberrational, nutty

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - eccentrico

النطق
1. (comportamento) capricieux; excentrique; bizarre; extravagant; timbré
2. (bizzarro) bizarre; étrange; insolite; singulier; saugrenu; extraordinaire
3. (uomo) original (m); excentrique (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - eccentrico

النطق
n. exzentriker
adj. exzentrisch, verstiegen


© dictionarist.com