ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - electromagnetic radiation

النطق
any type of electromagnetic wave (waves composed of undulating electrical fields and magnetic fields)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - electromagnetic radiation

النطق
radiation électro-magnétique

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - electromagnetic radiation

النطق
elektromagnetische Strahlung, elektromagnetische Strahlen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - electromagnetic radiation

النطق
radiazione elettromagnetica

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - electromagnetic radiation

النطق
radiação eletromagnética

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - electromagnetic radiation

النطق
Radiación electromagnética

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - electromagnetic radiation

النطق
fiz. elektromanyetik radyasyon

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - electromagnetic radiation

النطق
elektromagnetische straling

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - electromagnetic radiation

النطق
電磁放射
dictionary extension
© dictionarist.com