ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - en substance

النطق
in substance, material respect

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - en substance

النطق
adj. sinngemäß

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - en substance

النطق
(général) sostanzialmente

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - en substance

النطق
(général) substancialmente

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - en substance

النطق
(général) sustancialmente; substancialmente

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - en substance

النطق
özet olarak

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - en substance

النطق
(général) in wezen


dictionary extension
© dictionarist.com