ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - esplendente

النطق
adj. resplendent, glittering

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - esplendente

النطق
splendent, gleaming

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - esplendente

النطق
a. strahlend, leuchtend


dictionary extension
© dictionarist.com