ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - estemporaneo

النطق
adj. impromptu, extemporary, extemporaneous, offhand

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - estemporaneo

النطق
(discorso) improvisé; impromptu

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - estemporaneo

النطق
adj. improvisatorisch


© dictionarist.com