ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - estirpe

النطق
n. race, lineage, parentage

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - estirpe

النطق
[estirpe (f)] n. stock; lineage; race

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - estirpe

النطق
n. stamm, sippe, geschlecht, geblüt, blut, abkunft, herkunft


© dictionarist.com