ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - evaluación

النطق
n. evaluation, review, appraisal

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - evaluación

النطق
1. (juicio) évaluation (f)
2. (valoración) évaluation (f); estimation (f); appréciation (f)
3. (juzgado) évaluation (f); jugement (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - evaluación

النطق
n. einschätzung, schätzung, bewertung, wertung, auswertung, wertbestimmung, berechnung, veranschlagung, taxierung


dictionary extension
© dictionarist.com